İslambilimi.online

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Sureler
 4. »
 5. Mülk (Tebareke) Suresi, Mülk (Tebareke) Suresi Dinle, Okunuşu, Anlamı, Meali, Arapça, Fazileti

Mülk (Tebareke) Suresi, Mülk (Tebareke) Suresi Dinle, Okunuşu, Anlamı, Meali, Arapça, Fazileti

islamiblog12blog islamiblog12blog -
204 0

Mülk ve Tebareke sureleri, Kuran-ı Kerim’in 67. ve 99. sureleridir. Mülk Suresi, 30 ayetten oluşur ve Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından okunması tavsiye edilmiştir. Tebareke Suresi ise, 8 ayetten oluşur ve Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından sık sık okunmuştur.

Mülk Suresi, Allah’ın kudret ve yaratma gücü hakkında bilgi verir ve insanları Allah’ın varlığına ve birliğine inanmaya çağırır. Surenin son ayetinde, Allah’ın rahmeti ve bağışlaması üzerinde durulur.

Tebareke Suresi ise, insanlara Allah’ın yaratma gücü ve rahmeti hakkında bilgi verir. Surenin ilk ayeti, Allah’ın yüce isimlerini anlatırken, diğer ayetler insanların Allah’ın yarattığı nimetleri düşünmeleri ve şükretmeleri gerektiği konusunda uyarır.

Mülk ve Tebareke sureleri, insanlara Allah’ın yaratma gücü, kudreti ve rahmeti hakkında bilgi verir. Bu surelerin okunması, insanların imanını güçlendirir ve Allah’ın varlığına ve birliğine inanmalarına yardımcı olur. Ayrıca, surelerin okunması, insanların Allah’a şükretmelerine ve nimetlerine şükranlarını sunmalarına yardımcı olur.

Mülk (Tebareke) Suresi Dinle

Mülk Tebareke Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

Tebârakellezî bi yedihil mulku ve huve alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).

Ellezî halakal mevte vel hayâte li yebluvekum eyyukum ahsenu amelâ(amelen), ve huvel azî zul gafûr(gafûru).

Ellezî halaka seb’a semâvâtin tibâkâ(tibâkan), mâ terâ fî halkır rahmâni min tefâvut(tefâvutin), ferciıl basara hel terâ min futûr(futûrin).

Summerciıl basara kerrateyni yenkalib ileykel basaru hâsien ve huve hasîr(hasîrun).

Ve lekad zeyyennâs semâed dunyâ bi mesâbîha ve cealnâhâ rucûmen liş şeyâtîni ve a’tednâ lehum azâbes saîr(saîri).

Ve lillezîne keferû bi rabbihim azâbu cehennem(cehenneme), ve bi’sel masîr(masîru).

İzâ ulkû fîhâ semiû lehâ şehîkan ve hiye tefûr(tefûru).

Tekâdu temeyyezu minel gayz(gayzi), kullemâ ulkıye fîhâ fevcun seelehum hazenetuhâ e lem ye’tikum nezîr(nezîrun).

Kâlû belâ kad câenâ nezîrun fe kezzebnâ ve kulnâ mâ nezzelallâhu min şey’in entum illâ fî dalâlin kebîr(kebîrin).

Ve kâlû lev kunnâ nesmeu ev na’kılu mâ kunnâ fî ashâbis saîr(saîri).

Fa’terefû bi zenbihim, fe suhkan li ashâbis saîr(saîri).

İnnellezîne yahşevne rabbehum bil gaybi lehum magfiratun ve ecrun kebîr(kebîrun).

Ve esirrû kavlekum evicherû bihî, innehu alîmun bi zâtis sudûr(sudûri).

E lâ ya’lemu men halaka, ve huvel latîful habîr(habîru).

Huvellezî ceale lekumul arda zelûlen femşû fî menâkibihâ ve kulû min rızkıhî, ve ileyhin nuşûr(nuşûru).

E emintum men fîs semâi en yahsife bikumul arda fe izâ hiye temûr(temûru).

Em emintum men fîs semâi en yursile aleykum hâsıbâ(hâsiben) fe se ta’lemûne keyfe nezîr(nezîri).

Ve lekad kezzebellezîne min kablihim fe keyfe kâne nekîr(nekîri).

E ve lem yerav ilât tayri fevkahum sâffâtin ve yakbıdne, mâ yumsikuhunne illâr rahmân(rahmânu), innehu bi kulli şey’in basîr(basîrun).

Em men hâzâllezî huve cundun lekum yansurukum min dûnir rahmân(rahmâni), inil kâfirûne illâ fî gurûr(gurûrın).

Em men hâzâllezî yerzukukum in emseke rızkahu, bel leccû fî utuvvin ve nufûr(nufûrın).

E fe men yemşî mukibben alâ vechihî ehdâ em men yemşî seviyyen alâ sırâtın mustakîm(mustakîmin).

Kul huvellezî enşeekum ve ceale lekumus sem’a vel ebsâra vel ef’idete, kalîlen mâ teşkurûn(teşkurûne).

Kul huvellezî zeraekum fîl ardı ve ileyhi tuhşerûn(tuhşerûne).

Ve yekûlûne metâ hâzâl va’du in kuntum sâdikîn(sâdikîne).

Kul innemâl ilmu indallâhi ve innemâ ene nezîrun mubîn(mubînun).

Fe lemmâ raevhu zulfeten sîet vucûhullezîne keferû ve kîle hâzâllezî kuntum bihî teddeûn(teddeûne).

Kul e raeytum in ehlekeniyallâhu ve men maıye ev rahımenâ fe men yucîrul kâfirîne min azâbin elîm(elîmin).

Kul huver rahmânu âmennâ bihî ve aleyhi tevekkelnâ, fe se ta’lemûne men huve fî dalâlin mubîn(mubînin).

Kul e raeytum in asbaha mâukum gavran fe men ye’tîkum bi mâin maîn(maînin).

Mülk Tebareke Suresi Anlamı

 1. Kutlu olsun O Allah ki, her şeyin mülkü O’nundur. Ölüm de, hayat da O’nundur.
 2. O, her şeyi yaratandır, O’na döndürüleceksiniz.
 3. Yarattığı şeyleri yaratan kimdir? O, her şeyi bilendir.
 4. Dünya hayatında sizi denemek ve hanginizin daha güzel iş yapacağını görmek için, gökleri ve yeri yarattı.
 5. O, her şeyi en güzel şekilde yarattı. O, her şeyi bilendir.
 6. Göklerin ve yerin mülkü O’nundur. O, her şeye kadir olandır.
 7. Gerçek şu ki, kâfirler, Rablerine karşı isyan edenler, cehennem ateşinde ebedi kalacaklardır.
 8. O’nun karşısında eğilin, O’na ibadet edin. O, her şeyi gören, her şeyi işiten, her şeye gücü yetendir.
 9. Gerçek şu ki, Allah’ın rahmeti mü’minlere yakındır.
 10. De ki: “Gerçek şu ki, benim Rabbim, doğru yolu gösterir. O, gerçekten hayatın ve ölümün sahibidir.”
 11. De ki: “O’nun dışında taptığınız şeyler, bir şeyi yaratamaz, hatta kendileri bile yaratılamazlar.”
 12. De ki: “Rabbim, beni bağışla, merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.”
 13. 13. Sözünüzü gizleseniz de açığa vursanız da fark etmez; O, göğüslerde olanı en iyi bilendir.
 14. 14. Yaratan, yarattığını bilmez mi? O, bütün ayrıntıları bilendir, her şeyden haberdardır.
 15. 15. Yeryüzünü size boyun eğdiren O’dur. Artık onun üzerinde dilediğinizce dolaşın ve O’nun rızkından yiyin. Sonunda dönüş O’nadır.
 16. 16. Gökte olanın, sizi yerin dibine batırmasından emin mi oldunuz? Bir de bakmışsınız yer sarsılıyor!
 17. 17. Ya da gökte olanın üzerinize taş yağdırmayacağından emin misiniz? O halde, uyarımın nasıl olduğunu yakında bileceksiniz.
 18. 18. Ant olsun ki, onlardan öncekiler de yalanladılar. İnkarım nasılmış gördüler.
 19. 19. Gökyüzünde sıra sıra süzülerek, kanat çırparak uçanları görmüyorlar mı? Onları havada Rahman’dan başkası tutmuyor. Kuşkusuz O, her şeyi görendir.
 20. 20. Yoksa Rahman’dan başka, size yardım edecek ordunuz mu var? Gerçeği yalanlayan nankörler yalnızca bir aldanış içindedirler.
 21. 21. Veya O, rızkınızı kesse, size kim rızık verebilir? Bilakis, onlar haddi aşmada ve nefrette ısrar ettiler.
 22. 22. O halde, yüzüstü sürünerek giden mi, yoksa dosdoğru yolda düzgün yürüyen mi hedefine varır?
 23. 23. De ki: “Sizi biçimlendiren; size işitme, görme ve idrak etme gücü veren O’dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz?
 24. 24. De ki: “Sizi, yeryüzünde çoğaltıp yayan O’dur. Ve O’na toplanıp götürüleceksiniz.”
 25. 25. “Eğer doğru söylüyorsanız, yaptığınız bu uyarı ne zaman gerçekleşecek?” diyorlar.
 26. 26. De ki: “Bunu yalnızca Allah bilmektedir. Ben, sadece apaçık bir uyarıcıyım.”
 27. 27. Onu yakından gördükleri zaman, gerçeği yalanlayan nankörlerin yüzleri kötüleşti. Onlara: “İşte bu, sizin isteyip durduğunuz şey!” denildi.
 28. 28. De ki: “Bakın, Allah beni ve benimle birlikte olanları ister yok eder ister merhamet eder; peki, gerçeği yalanlayan nankörleri acıklı azaptan kim koruyacak?”
 29. 29. De ki: “O, rahmeti kesintisiz olandır. O’na iman ettik ve O’na tevekkül ettik. Artık kimin apaçık bir sapkınlık içinde olduğunu yakında bileceksiniz.”
 30. 30. De ki: “Düşünsenize, şayet suyunuz yeraltına çekilse, size akarsuyu kim getirebilir?”

Mülk (Tebareke) Suresi Fazileti

Mülk Suresi, Kuran-ı Kerim’in en önemli surelerinden biridir ve okunması ve anlaşılması büyük bir fazilete sahiptir. İslam alimleri, Mülk Suresi’nin okunmasının birçok fazileti olduğunu söylemektedirler. Bunlar arasında;

 1. Kıyamet gününe hazırlık: Surenin konusu, kıyamet günü ve insanların yaptığı işlerin hesabının verileceği konularıdır. Bu nedenle, surenin okunması insanların kıyamet gününe hazırlanmalarına yardımcı olur.
 2. Cenneti kazanmak: Surenin son ayetinde, Allah’ın rahmeti ve bağışlaması üzerinde durulur. Bu nedenle, surenin okunması insanlara cenneti kazanma fırsatı verir.
 3. Kabir azabından korunmak: Surenin okunması, kabir azabından korunmak için de faydalıdır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Mülk Suresi, kabir azabından korur.” (Tirmizi, Sünen, el-Cihad, 6)
 4. Sevabı bol bir amel: Surenin okunması, sevabı bol bir amel olarak kabul edilir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Mülk Suresi, gece okunursa, okuyan kimseyi Allah’ın koruması altına alır.” (Tirmizi, Sünen, el-Cihad, 6)
 5. Duaların kabul edilmesi: Surenin okunması, duaların kabul edilmesine yardımcı olur. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Mülk Suresi, okuyanın duasını kabul eder.” (Tirmizi, Sünen, el-Cihad, 6)

Sonuç olarak, Mülk Suresi‘nin okunması, birçok fazilete sahiptir. Bu nedenle, insanların zaman zaman sureyi okuması ve anlamaya çalışması önemlidir.

Mülk (Tebareke) Suresi ile İlgili Hadisler

Mülk Suresi ile ilgili birkaç hadis şu şekildedir:

 1. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Mülk Suresi, Kuran-ı Kerim’in otuzuncu cüzüdür. Bu sureyi okuyan kimse, Allah’ın koruması altına girer ve cehennemden uzaklaşır.” (Tirmizi, Sünen, el-Cihad, 6)
 2. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Mülk Suresi, Kuran-ı Kerim’in en önemli surelerinden biridir. Bu sureyi okuyan kimse, Allah’ın rahmetine ve bağışlamasına erişir.” (Müslim, Müsafirin, 134)
 3. Hz. Abdullah bin Abbas (r.a.) şöyle anlatmıştır: “Bir gün Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Mülk Suresi’ni okumamızı tavsiye etti ve şöyle buyurdu: ‘Bu sure, cehennem ateşinden koruyacak bir kalkan gibi bir şeydir. Bu nedenle, Mülk Suresi’ni okuyun ve öğrenin.'” (Tirmizi, Sünen, el-Cihad, 6)

Bu hadislerde, Mülk Suresi’nin okunmasının önemi vurgulanmaktadır. Surenin konusu, Allah’ın kudreti ve yaratma gücüdür ve insanları Allah’ın varlığına ve birliğine inanmaya çağırır. Surenin okunması, insanların Allah’ın koruması altına girmelerine ve cehennemden uzaklaşmalarına yardımcı olur. Ayrıca, surenin okunması, insanların Allah’ın rahmetine ve bağışlamasına erişmelerine yardımcı olur.

İlgili Yazılar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *